Prezeraný školský rok:

Triedenie odpadu a recyklácia


V dňoch 09.02.2022 a 10.02.2022 sa na našej škole uskutočnili besedy pre I. a II. stupeň na tému "Triedenie odpadu a recyklácia".

Besedy boli realizované po skupinách, kde boli spojení žiaci z dvoch tried.
Cieľom: tejto besedy bolo primeraným spôsobom priblížiť žiakom potrebu triedenia odpadu. Vysvetliť im, čo znamená recyklácia, že je to proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov a produktov (napr. recyklácia papiera, farebných a ostatných kovov, skla, plastov a pneumatík,...) Výsledkom recyklácie sú nové veci, ako okuliare, bundy, fľaše, poháre atď., ktoré môžeme znovu použiť. Prečo musíme  recyklovať? Lebo tým chránime naše životné prostredie!!!

Na lepšie vysvetlenie a pochopenie danej problematiky žiakmi, bolo použité náučné video pre deti o triedení a recyklácií odpadu. Film vznikol za podpory Recyklačného fondu a Občianskeho združenia a jeho názov je: "Recyklonia"


Žiaci si pozreli prezentáciu na tému: "Šetríme prírodné suroviny" - s témami:

  • Prírodné suroviny: Obnoviteľné a neobnoviteľné
  • Druhotné suroviny: odpadové látky, použité materiály a produkty
  • Separovanie odpadových látok: kontajnery, zberné dvory
  • Recyklácia
  • Cyklus recyklovania papiera
  • Cyklus recyklovania plastov
  • Cyklus recyklovania skla
  • Cyklus recyklovania kovu


A takto sme triedili náš odpad, pozrite sa na nás!


 
TRIEĎME ODPAD DO FAREBNÝCH TAŠIEK A KONTAJNEROV!

CHRÁŇME ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A PRÍRODU OKOLO NÁS!

RECYKLUJME!

 


Vypracovala: Mgr. Renáta Oršulová – koordinátorka enviromentálnej výchovy