Prezeraný školský rok:

 

 

Špeciálna základná škola na Inžinierskej ulici č. 24 v Košiciach bola založená 01.09.1981 a niesla názov - Osobitná škola. V júli 1995 škola prešla do právnej subjektivity.

V súčasnom období školu navštevujú žiaci so zdravotným znevýhodnením vo variante A, B, C. Škola vo výchove a vzdelávaní postupuje podľa schváleného školského vzdelávacieho programu. Cieľom a poslaním školy je postupná humanizácia a modernizácia vzdelávacieho procesu a príprava žiakov na spoločenskú a pracovnú integráciu.

V rámci strategických úloh:

  • vytvárame prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím IKT
  • rozvíjame komunikačné a personálne schopnosti žiakov
  • kladieme dôraz na rozvoj vzťahu žiakov k manuálnej práci najmä na samostatnosť a sebaobsluhu
  • využívame vlastný potenciál žiaka (nielen kognitívny proces získavania vedomostí), ale uprednostňujeme osobnostný rast žiaka, jeho vzťah k životnému prostrediu a k sebe samému.

Ku skvalitneniu týchto úloh prispieva aj prostredie školy, úprava interiéru i exteriéru. Snažíme sa, aby vo všetkých aktivitách prevládala pozitívna klíma školy, pokojná atmosféra, kreativita, tvorivosť a akceptovanie nových návrhov a podnetov na zlepšenie podmienok pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Súčasťou školy je aj školský klub detí, ktorý zabezpečuje popoludňajšiu činnosť našich žiakov. Žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni pri ŠZŠ.