Prezeraný školský rok:

Čitateľská gramotnosť je univerzálna technika, ktorá robí žiaka schopným nielen prečítať slová, vety a celé texty, ale aj pochopiť prečítané a ďalej s obsahom a získanými informáciami pracovať. Pri takomto chápaní problematiky čitateľskej gramotnosti nie je až tak veľmi dôležitá ani rýchlosť, ani plynulosť čítania, ale podstatné je porozumenie textu a používanie informácií z neho. Súčasťou čitateľskej gramotnosti sú čitateľské schopnosti a zručnosti, čitateľské návyky, záujmy, postoje, motivácia k čítaniu a vedomosti žiaka.

Cieľ: Zábavnými a zaujímavými formami práce s knihou, časopisom, komiksom, rôznymi článkami a aktivitami ... podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah k čítaniu a poznávaniu nového.


Čítanie s porozumením na ŠZŠ
Výchovno-vzdelávací proces na ŠZŠ je silno ovplyvnený hravými činnosťami a zážitkovým učením.      V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu podporujeme vyjadrovanie myšlienok a pocitov prostredníctvom slov, pohybov, obrazov či v piesňach. Nezastupiteľné miesto pri formovaní osobnosti má kniha a čítanie. Ak má dieťa v neskoršom veku správne porozumieť čítanému textu, musí sa ho najskôr naučiť dobre vnímať. Kvalitu vnímania determinuje nielen úroveň schopnosti rozlišovať grafické symboly, ale i celkové porozumenie významu textu a s tým spojené voľné zaobchádzanie s prečítaným textom. S pribúdajúcim vekom žiaka sa zrenie vnímania prejavuje zlepšujúcou sa schopnosťou zrakovo diferencovať, syntetizovať a analyzovať videné a počuté. V počiatkoch rozvoja čítania s porozumením sa o úrovni porozumenia textu učiteľ dozvedá ústnou formou komunikácie so žiakom, preto je dôležité rozvíjať aj sociálne komunikačné spôsobilosti.

Požiadavky na funkčnú (čitateľskú) gramotnosť boli transformované do koncepcie obsahovej reformy školstva. Prácu s informáciami vo vzdelávaní určujú niektoré kľúčové kompetencie (spôsobilosti) týmito požiadavkami na žiaka:

  • rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať (sociálne komunikačné kompetencie);
  • dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete (kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií);
  • vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach (kompetencia k celoživotnému učeniu sa);
  • pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch (kompetencia riešiť problémy).


Úlohou je vrátiť žiakov späť ku knihe, naučiť ich čítaniu s porozumením a aby žiak: - dokonale používal materinský jazyk - vyjadroval svoj názor vhodným spôsobom a aby si ho vedel obhájiť - bol schopný vyjadriť svoje myšlienky a pocity - názory vyjadroval adekvátne - vhodne sa vyjadroval ku kritike a prijímal kritiku druhých - počúval a rešpektoval názory druhých - komunikoval - osvojil si základy v jednom cudzom jazyku - vedel vyhľadávať a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojil si metódy štúdia a práce s informáciami - využíval prostriedky IKT v bežnom živote a pre svoje ďalšie vzdelávanie.

Na splnenie vytýčených úloh používame klasické, inovatívne a aktivizujúce vyučovacie metódy: samostatná práca žiaka s textom, rozhovor, rozprávanie, výklad, dramatizácia, didaktické hry, brainstorming, inzerát, jednoslabičné slová, posledné slovo mám ja, samohláskovanie, spoluhláskovanie, voľne písanie, zhlukovanie, kreatívne písanie, pantomimické vyjadrenie, pojmová mapa, písmenkový rebrík, hravé čitateľské činnosti - prešmyčky, slovné hračky, krížovky, smerovky, ukryté slová, slovná reťaz, maľované čítanie, čítanie s otázkami, čítanie s predvídaním, problémová metóda, heuristická metóda (učenie sa riešením problémov), prezentácia, dramatizácia, situačná metóda, inscenačná metóda, metódy tvorivej dramatiky, skúsenostne, zážitkové metódy, práca s kartičkami, hry so slovami a iné ...


 

Koordinátor čitateľskej gramotnosti : Mgr. Jarmila Krasnočková