Prezeraný školský rok:

 


 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu patrí k neodmysliteľným výchovným cieľom vo výchovno-vzdelávacom procese. Žiakov je dôležité postupne pripravovať na to, že sa raz stanú manželmi a rodičmi. Je potrebné sa s nimi otvorene rozprávať o problémoch, s ktorými sa môže boriť rodina, snažiť sa spoločne hľadať východiskové riešenia z načrtnutých situácií a rozprávať sa o možnostiach, ako predchádzať jednotlivým problémom. Obsah tohto predmetu je koncipovaný tak, aby poskytoval vedomosti a poučenia z oblasti biológie, psychosociálnych aspektov manželstva a rodičovstva, ale aj z etiky a zdravotných aspektov intímneho života.CIELE VÝCHOVY K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU:

1. Vo výchovno-vzdelávacom procese implementovať úctu a empatiu voči inému človeku,

    blízkej osobe, ale aj sebe samému.        

2. Pestovať u žiakov  estetické  cítenie  vzhľadom  pri  vytváraní   

    svojho zovňajšku, domácnosti. Upevňovať u nich hygienické     

    návyky, čo sa týka vlastnej osoby a svojho domova.

3. Oboznámiť  a  viesť  žiakov  k  správnej  životospráve,       

    životnému štýlu, etickému správaniu.

4. Upevňovať u nich zmysel pre zodpovednosť a povinnosti vo     

    sfére rodinného a intímneho života.

5. Pri vypracovávaní tematických výchovno-vzdelávacích plánov využiť medzipredmetové

    vzťahy a implementovať VMaR do vhodných tematických celkov        

 


KONKRÉTNE AKTIVITY PLÁNOVANÉ V ŠKOLSKOM ROKU 2021/22:

1.   Priateľstvo – Hry a aktivity zamerané na spoznávanie spolužiakov, rozhovor na       

      tému úprimné a falošné priateľstvo, pozitívne vlastnosti dobrého priateľa.

2.   Rozhlasová relácia: „Október – mesiac úcty k starším“.

3.   Svetový deň pozdravov - 21.11.

4.   Vianočné sviatky a tradície v rodine počas sviatkov – prezentácia, rozhovor so žiakmi

5.   Starostlivosť o zdravie a prevencia pred chorobami v zimnom období – rozhlasová        

      relácia.

6.   Svetový deň bez mobilu – 6.2. a Deň pre bezpečnejší internet – beseda

7.   Význam spolupatričnosti a lásky pre človeka – Deň sv. Valentína – Valentínska pošta,    

      výroba „Valentínky“

8.   „Spolužitie manželov a ich vernosť“ - beseda

9.   Dotyky nie sú na rozkaz – powerpointová prezentácia, beseda zameraná na prevenciu     

      sexuálneho zneužívania.

10. Deň matiek – rozhlasová relácia

 


Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu - Mgr. Zuzana Kohutová