Prezeraný školský rok:


Projekt "Triedim, triediš, triedime"Minister životného prostredia ešte v roku 2017 odštartoval pilotnú fázu projektu ,,Triedim, triediš, triedime“, orientovaného na podporu enviromentálnej výchovy, prostredníctvom ktorého sa deti samy učia, ako správne nakladať s odpadom, a toto posolstvo odovzdávajú ďalej. Vyhlasovateľom projektu je Ministerstvo životného prostredia SR, organizátorom je Slovenská agentúra životného prostredia. Za myšlienkou stojí aj iniciatíva Tvoríme zelené Slovensko - "Green Slovakia". Tri "e" reprezentujú: efektivitu, ekológiu a edukáciu.

V tomto školskom roku sa aj naša škola zapojila do projektu. Z MŽP SR každá trieda dostala manuál k súboru štyroch farebných tašiek. Informačná  tabuľa k triedenému odpadu naviguje žiakov podľa farebnosti tašiek a druhov odpadu, ako správne odpad roztriediť, čo si aj v praxi v koordinácii s triednymi učiteľmi žiaci vyskúšajú.

Cieľom je:
1. Vniesť do učenia o odpadoch túžbu po objavovaní, ako aj snahu byť aktívny pri hľadaní riešení.
2. Naučiť žiakov všetko o odpade, prečo je potrebné ho triediť, že tým chránime životné prostredie a čo znamená recyklácia odpadu.
3. Prijateľným spôsobom im vysvetliť: enviromentálne a ekonomické výhody triedenia odpadu.


 
Mgr. Renáta Oršulová – koordinátorka enviromentálnej výchovy