Prezeraný školský rok:

Účelové cvičenie


28. januára 2022 sa aj na našej škole uskutočnilo účelové cvičenie. Teoretická aj praktická časť účelového cvičenia, sú povinnou súčasťou školských akcií každého školského roka.

Teoretická príprava sa konala v triedach od prípravného po deviaty ročník. Žiaci sa prostredníctvom svojich triednych učiteľov museli popasovať s novými vedomosťami, naučiť sa nové schopnosti a zručnosti. Na to im poslúžili prierezové témy, ako ochrana života a zdravia, regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, multikultúrna výchova, environmentálna výchova a osobnostný a sociálny rozvoj.Praktická časť sa realizovala vychádzkou do okolia školy, ktorej vyvrcholením bola výstavka prírodnín.

Žiaci s nadšením a ochotou pristúpili k plneniu úloh, čím naplnili cieľ účelového cvičenia ŠZŠ Inžinierskej 24 v Košiciach.

 

Vypracoval: Mgr. Miroslav Blaško