Prezeraný školský rok:

Trieda číta triede


V rámci čitateľskej gramotnosti sa 16.12.2021 uskutočnila akcia „Trieda číta triede“. Čitateľská gramotnosť robí žiaka schopným nielen prečítať slová, vety a celé texty, ale aj pochopiť prečítané a ďalej s obsahom a získanými informáciami pracovať. Pri akomto chápaní problematiky čitateľskej gramotnosti nie je až tak veľmi dôležitá ani rýchlosť, ani plynulosť čítania, ale podstatné je porozumenie textu a používanie informácií z neho.

Žiak siedmeho ročníka prišiel prečítať svojim mladším spolužiakom z tretieho a štvrtého ročníka rozprávku „O Hrozienkovi“. Potom sa poslucháči spolu s učiteľkou pokúsili túto rozprávku rôznymi zábavnými formami a aktivitami prerozprávať. Po prerozprávaní rozprávky poslucháči vypracovali spolu s učiteľkou pracovný list o tejto rozprávke.

Deťom sa táto hodina páčila, a nakoniec si rozprávku ešte raz spoločne prerozprávali a nakreslili hrozienka podľa vlastnej fantázie.

Autorka príspevku : Mgr. Jarmila Krasnočková