Prezeraný školský rok:


Vo štvrtok 21 .10.2021 sa naši žiaci zúčastnili besedy na tému "Prvá pomoc". Beseda bola určená žiakom I. a II. stupňa. Besedu viedla odborníčka PhDr. Soňa Gregová z RÚVZ, ktorá žiakom prezentáciou a odborným výkladom oboznámila ako má vyzerať prvá pomoc. Cieľom aktivity bolo dozvedieť sa, ako sa poskytuje prvá pomoc.

 

Čo je prvá pomoc

Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe. Nenahrádza zdravotnícke a lekárske ošetrenie, ale je predpokladom jeho úspešnosti. Prvú pomoc treba poskytnúť ešte pred príchodom záchrannej služby alebo lekára. Je to súbor jednoduchých úkonov, ale keďže pomôcky nie sú zväčša k dispozícii, treba improvizovať.


Záchranca musí vedieť:

  • zhodnotiť situáciu bez ohrozenia vlastného života,
  • zistiť príznaky úrazu, ochorenia,
  • poskytnúť prvú pomoc,
  • privolať špecializovanú pomoc a odovzdať postihnutého pracovníkom zdravotníckeho záchranného systému.

 

Pri výskyte viacerých poranení u jedného postihnutého alebo pri viacerých zranených osobách treba najprv riešiť tie, ktoré priamo ohrozujú život a až po poskytnutí pomoci hľadať ďalšie poranenia.

Medzi životohrozujúce stavy patria: zastavenie dýchania, zastavenie krvného obehu, veľké vonkajšie krvácanie, bezvedomie a šok.Autorka príspevku: Mgr. Volenská