Prezeraný školský rok:

 

 Krúžok „Z každého rožku trošku“ je realizovaný 2x týždenne, každý pondelok a štvrtok v trvaní 1 vyučovaciu hodinu.

 

 

 


Prvoradou úlohou krúžku je vytvoriť príjemné, kľudné prostredie, zmysluplne a tvorivo vyplniť voľný čas žiakov. Negatívne vplyvy málo podnetného prostredia vyvážiť vhodnými a primeranými podnetmi. Rozvíjať zmyslovú, estetickú, pracovnú a rečovú výchovu.


Zmyslová výchova tvorí súčasť všestranného rozvoja žiakov a vytvára predpoklady pre získavanie ďalších vedomostí a zručnosti.


Estetická výchova je súčasťou rozvoja harmonickej osobnosti.

 

 

 

Pracovná výchova je zameraná nielen aby rozvíjala motoriku a prispievala tak k utváraniu pracovných zručností žiakov, ale bola aj prípravou pre budúce pracovné začlenenie.

 

 

 

V rečovej výchove si žiaci budú rozširovať slovnú zásobu, spresňovať výslovnosť, skvalitňovať vnímanie hovorovej reči.

 

Jednotlivé zložky výchovy, ktoré budú doplnené ešte o hudobnú a výtvarnú sa budú svojim obsahom dopĺňať, prelínať a ovplyvňovať.

Vedúca krúžku: Mgr. Veronika Tkáčová Kličová