Prezeraný školský rok:

 


 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu patrí k neodmysliteľným výchovným cieľom vo výchovno-vzdelávacom procese. Žiakov je dôležité postupne pripravovať na to, že sa raz stanú manželmi a rodičmi. Je potrebné sa s nimi otvorene rozprávať o problémoch, s ktorými sa môže boriť rodina, snažiť sa spoločne hľadať východiskové riešenia z načrtnutých situácií a rozprávať sa o možnostiach, ako predchádzať jednotlivým problémom. Obsah tohto predmetu je koncipovaný tak, aby poskytoval vedomosti a poučenia z oblasti biológie, psychosociálnych aspektov manželstva a rodičovstva, ale aj z etiky a zdravotných aspektov intímneho života.CIELE VÝCHOVY K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU:

1. Vo výchovno-vzdelávacom procese implementovať úctu a empatiu voči inému človeku,

    blízkej osobe, ale aj sebe samému.        

2. Pestovať u žiakov  estetické  cítenie  vzhľadom  pri  vytváraní   

    svojho zovňajšku, domácnosti. Upevňovať u nich hygienické     

    návyky, čo sa týka vlastnej osoby a svojho domova.

3. Oboznámiť  a  viesť  žiakov  k  správnej  životospráve,       

    životnému štýlu, etickému správaniu.

4. Upevňovať u nich zmysel pre zodpovednosť a povinnosti vo     

    sfére rodinného a intímneho života.

5. Pri vypracovávaní tematických výchovno-vzdelávacích plánov

   využiť medzipredmetové vzťahy a implementovať VMaR do

   vhodných tematických celkov       

 


KONKRÉTNE AKTIVITY:

1. Rodina – vzťahy, pravidlá a autorita v rodine. Prehĺbenie povedomia vlastnej dôstojnosti

   a hodnoty ľudskej bytosti.

2. Október – mesiac úcty k starším.

    - Týždeň zdravej výživy- uskutočniť besedu o správnom stravovaní na prvom a druhom

      stupni.    

3. Príbuzenské vzťahy v rodine, hlbšie poznávanie vlastnej rodiny.

    - Základy hygieny , správne návyky – návyky z domu na celý život.

    - Pamiatka zosnulých : informácie o sviatku v rámci triednických hodín.

4. Vianoce na Slovensku - sviatky a tradície v rodine počas sviatkov.

5. Medziľudské vzťahy – nikdy nerob iným to, čo nechceš , aby robili tebe.

    - Nenič svoje telo – prevencia zdravia.

    - Rovesnícka skupina – pozitívne aj negatívne vplyvy.

6. Bezpečný internet - beseda pre žiakov.

    - Kultúra reči, správania, obliekania.

7. Význam spolupatričnosti a lásky pre človeka .

    - Deň sv. Valentína – Valentínska pošta, výroba „Valentínky“

8. Medzinárodný deň žien – uvedomenie si poslania a úlohy žien.

    - Marec – mesiac knihy .

9. Hendikepovaní ľudia okolo nás – pomoc.

    - Svetový deň zdravia.

    - Deklarácia práv dieťaťa.

    - Deň matiek – rozhlasová relácia.

 


Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu - Mgr. Magdaléna Bugeľová

Aktuality

booked.net

Školský bulletin