Prezeraný školský rok:

VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU


Rodina, ako taká, má nenahraditeľné miesto v sociálnom systéme štátu. Preto podpora rodiny by mala byť v záujme celej spoločnosti. Dieťa bolo a vždy bude predurčené na to, aby milovalo a bolo milované.

Žiakov je dôležité postupne pripravovať na to, že sa raz stanú manželmi a rodičmi. Je dôležité sa s nimi otvorene rozprávať o problémoch, s ktorými sa môže stretnúť rodina, snažiť sa spoločne hľadať východiskové riešenia z načrtnutých situácií a rozprávať sa o možnostiach, ako predchádzať jednotlivým problémom. Súčasťou pôsobenia školy je i výchova k manželstvu a rodičovstvu a teda aj k rodine.

Ciele výchovy k manželstvu a rodičovstvu sú zamerané tak, aby prispievali k výchove celej osobnosti dievčaťa a chlapca, aby boli schopní poznávať a chápať mravné , sociálne, psychologické a fyziologické zvláštnosti ľudských jedincov podľa pohlavia a tak vytvoriť optimálne medziľudské vzťahy s ľuďmi svojho aj opačného pohlavia.

CIELE VÝCHOVY K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU

 1. Poskytnúť žiakom prvotné informácie o vzniku a vývine ľudského jedinca, o starostlivosti rodičov o dieťa.

 2. Pomáhať žiakom rozvíjať pozitívne sebavedomie, pestovať sebaúctu. Rozvíjať zodpovednosť žiakov voči sebe a iným , aby boli schopní prevziať zodpovednosť za vlastné správanie .

 3. Upevňovať u nich zmysel pre zodpovednosť a povinnosti vo sfére rodinného a intímneho života.

 4. Formovať sociálne zručnosti v interakcii s inými : vytvárať a zvládnuť vzťahy, odhaľovať a riešiť problémy, jasne a výstižne formulovať myšlienky, vypočuť názor iných v diskusiách.


KONKRÉTNE AKTIVITY:

 1. Rodina – vzťahy, pravidlá a autorita v rodine. Prehlbovanie povedomia vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti.

 2. Úcta k starším.

 3. Príbuzenské vzťahy v rodine.

 4. Vianoce v rodine a slávenie sviatočných dní.

 5. Medziľudské vzťahy – nikdy nerob iným to, čo nechceš, aby robili tebe.

 6. Nenič svoje telo – prevencia zdravia.

 7. Význam spolupatričnosti a lásky pre človeka.

 8. MDŽ – poslanie a úloha ženy.

 9. Handicapovaní ľudia okolo nás – starostlivosť a pomoc.

 10. Deň matiek.

 11. Deň detí.

 

 

 

 

 

 

Koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu : Mgr. Bugeľová Magdaléna