Prezeraný školský rok:

 

V súlade s dokumentom Sprievodca školského roku 2021/2022 a so skúsenosťami s pedagogickej praxe je potrebné činnosť koordinátora protidrogovej výchovy a iných sociálno-patologických javov považovať za integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

Plán práce vychádza z hlavných úloh školy a z úloh Národného programu boja proti drogám. Pri jeho plnení chceme podľa možností úzko spolupracovať aj s inštitúciami ako je polícia, prokuratúra a podobne. V úzkej spolupráci s rodinou budeme poskytovať špecifickú sociálnu, psychologickú starostlivosť deťom ohrozených sociálno-patologickými javmi.

Najdôležitejšou úlohou v rámci protidrogovej prevencie a šikanovania na školách je zamerať sa na žiakov z málo podnetného prostredia a robiť aktivity zamerané na zmysluplné využívanie voľného času.

Prevencia je dôležitá, vždy sa snaží pôsobiť v pozitívnom zmysle a hoci môže byť vedená aj spôsobom, ktorý smeruje k tomu, aby sa niečo negatívne neopakovalo, alebo nezhoršovalo, ideálne je, keď sa realizuje skôr, než sa niečo pokazí. A práve preto prvým krokom prevencie je výchova, výchova v zmysle formovania postojov, výchova k hodnotám, k úcte k sebe aj k iným. Preventívna činnosť koordinátora protidrogovej prevencie na základnej škole pozitívne ovplyvňuje spoločensky žiaduce správanie, postoje a hodnotovú orientáciu dieťaťa. Utvára sa tak pevný mravný základ osobnosti dieťaťa nielen na čas detstva, ale aj na život v dospelosti. Prevencia drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov je súčasťou školského systému účinných preventívnych aktivít zameraných na ochranu detí v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov, najmä Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa.

Súčasťou plánu činnosti koordinátora protidrogovej výchovy a iných sociálno-patologických javov je aj Program aktivít zameraných na prevenciu šikanovania, kyberšikany, agresivity žiakov a na boj proti obchodovaniu s ľuďmi.
 
Plán činnosti koordinátora protidrogovej prevencie je možné aktualizovať a dopĺňať podľa aktuálnych potrieb a konkrétnych situácií v škole (rôzne formy preventívnych programov a aktivít). Súčasťou prevencie proti patologickým javom u žiakov je v našej škole záujmová činnosť v záujmových útvaroch, kde sa žiaci venujú obľúbeným mimoškolským aktivitám.

Všeobecné úlohy, ktoré sú súčasťou nášho plánu protidrogovej prevencie:

 • V rámci plnenia úloh rezortu školstva v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou zlepšiť preventívne opatrenia školy a zefektívniť realizáciu preventívnych školských programov. Prevenciu drogových závislostí realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. súčasť školských preventívnych programov, spolupracovať s Policajným zborom SR a realizovať prednáškovú činnosť.
 • Program duševného zdravia – aktivity: Svetový deň duševného zdravia, Týždeň boja proti stresu, Svetový deň nefajčenia, prevencia obezity, Európsky týždeň boja proti drogám, Svetový deň prevencie HIV/AIDS, kampaň „Červené stužky“
 • V školskom poriadku vymedziť opatrenia proti šíreniu legálnych (tabak, alkohol) a nelegálnych drog v školskom prostredí. O týchto opatreniach oboznámiť zákonných zástupcov žiakov školy.
 • V súlade s Národným plánom výchovy k ľudským právam, Koncepciou migračnej politiky SR na podmienky rezortu školstva, Národným akčným plánom pre deti , Akčným plánom predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie je potrebné riešiť úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu.
 • V rámci plnenia Národného programu boja proti drogám zlepšiť preventívne opatrenia školy a zefektívniť realizáciu preventívnych školských programov tak, aby sa realizovali len odborne garantované preventívne programy. Prevenciu drogových závislostí realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho programu.
 • V zmysle úloh Národného programu prevencie HIV/AIDS sa zamerať na prevenciu rizikového správania sa v období dospievania. Realizovať prevenciu HIV/AIDS v súlade so schválenými učebnými osnovami, pravidelne uskutočňovať besedy so psychológom, resp. lekárom a vyhlasovať aktivity k Svetovému dňu boja proti HIV/AIDS.
 • Stratégia prevencie kriminality – projekty a aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania, delikvencie, kriminality, záškoláctva, šikanovania, bezpečné používanie internetu. V tomto smere sme sa v tomto školskom roku zamerali aj závažný problém v súčasnosti, ktorým je kyberšikana.
 • V rámci plnenia Národného programu prevencie obezity organizovať voľno-časové aktivity zamerané na zmenu životného štýlu, organizovať športové aktivity a vzdelávanie v oblasti zdravej výživy a umožňovať žiakom voľné využívanie všetkých dostupných športovísk.
 • V súlade s metodickým usmernením MŠ SR k riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach je potrebné jasne vymedziť opatrenia na predchádzanie a riešenie šikanovania v komplexnej stratégii školy a uplatňovať jej realizáciu v praxi. V súvislosti so šikanovaním sme sa v tomto školskom roku zamerali aj závažný problém v súčasnosti, ktorým je kyberšikana. Chceme našich žiakov oboznámiť s pojmom kyberšikana, ako sa správať zodpovedne pri aktivite na sociálnych sieťach, čo všetko im hrozí počas týchto aktivít, zároveň ich upozorniť na to, že ak sa s týmto problémom stretnú, sme tu pre nich. Môžu sa obrátiť na svojich pedagógov, koordinátora prevencie drogových závislosti, výchovného poradcu a svojich rodičov. Nikdy sa netreba báť, ani hanbiť zdôveriť s akýmkoľvek prejavom šikany, obťažovania, či už na internete, alebo v reálnom živote.
 • Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi – prednášková forma, DVD, spolupráca s Policajným zborom SR.
 • V rámci plnenia Národného programu prevencie obezity, schváleného vládou SR, organizovať voľno-časové aktivity zamerané na zmenu životného štýlu, organizovať športové aktivity a vzdelávanie v oblasti zdravej výživy a umožňovať žiakom voľné využívanie všetkých dostupných športovísk.
 • Úlohou učiteľa – koordinátora je navrhovať a koordinovať preventívne opatrenia školy, príp. realizovať preventívne programy.
 • V rámci prevencie realizovať programy rovesníckej mediácie, zamerané na riešenie konfliktov medzi žiakmi formou dohody, zmierňovania napätých situácií v triedach a prácu so skupinovou dynamikou,
 • upovedomiť žiakov, že na webovej stránke školy sú uverejnené odkazy na linky pomoci:
 • Linka detskej dôvery https://linkadeti.sk/domov,
 • linka dôvery Nezábudka https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci,
 • internetové linky dôvery https://ipcko.sk, https://www.stalosato.sk/, http://nenormalne.sk/,
 • linka detskej istoty http://www.ldi.sk,
 • online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na stránke https://prevenciakriminality.sk/
 • psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením https://dobralinka.sk/.

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa v spolupráci s výchovným poradcom:

 • podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov žiakov a ich účasti vo všetkých oblastiach, ktoré sa ich v rámci školy dotýkajú,
 • priebežne monitorovať správanie sa žiakov a jeho zmeny.

 

Koordinátor protidrogovej prevencie
Mgr. Iveta Dzuričková