Prezeraný školský rok:

VÝCHOVNÝ PORADCA

Mgr. Zuzana Kopková


 • vykonáva poradenstvo pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí,
 • zabezpečuje vyšetrenie u psychológa a špeciálneho pedagóga,
 • zabezpečuje prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti,
 • poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania
 • zabezpečuje spoluprácu a partnerskú komunikáciu:
  - s vedením školy,
  - s pedagógmi,
  - s triednymi učiteľmi,
  - so žiakmi,
  - s rodičmi,
  - s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie,
  - so strednými školami (poskytovanie informácii),
 • realizuje kariérne poradenstvo (organizuje besedy pre žiakov končiacich špeciálnu základnú školu, usmerňuje ich v profesijnej orientácii, sprostredkováva im potrebné množstvo informácií, organizuje pre nich exkurzie do škôl),
 • vedie evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku,na evidenciu a spracovanie informácií využíva výpočtovú techniku a programy Proforient.

Konzultačné hodiny:
po vzájomnej dohode osobne alebo na mailovej adrese: zuzanakopkova79@gmail.com