Prezeraný školský rok:


Koordinátor zdravotnej výchovy


Pre nás bude jadrom problému propagácia myšlienok zdravého spôsobu života, vytváranie dobrých predpokladov pre pevné fyzické a duševné zdravie žiakov . Chceli by sme dosiahnuť, aby sa zásady podpory zdravia stali súčasťou etiky našej školy, aby sme dokázali zmeniť vzťah k životnému prostrediu.

Ak sa nám podarí dosiahnuť tieto ciele už u žiakov v školskom veku, ak im vštepíme pozitívne vlastnosti a hodnoty veríme, že každý z nás dá žiakom vlastnosti a hodnoty, ktorými sformujeme ich pozitívny postoj k životu. Naša škola spolupracuje s RÚVZ v Košiciach, ktorý nám pravidelne zabezpečuje besedy pre našich žiakov.

Výchovno-vzdelávacie pôsobenie sa zameriava na dve oblasti:


1. Zdravotná výchova a rozvoj pohybových aktivít
2. Stravovanie a nové trendy vo výžive


1. Zdravotná výchova a rozvoj pohybových aktivít
Cieľ:

 • Využiť nové pedagogické prístupy, metódy práce na dosiahnutie pozitívnej zmeny postojov k vlastnému zdraviu a duševnej hygiene.
 • Podporovať a rozvíjať myšlienku zdravého životného štýlu.
 • Viesť k preventívnej starostlivosti o vlastné zdravie a k zodpovednosti zaň, k pravidelným telesným aktivitám.


 
Úlohy:

 • V triedach zriaďovať zdravotné kútiky a integrovať úlohy zdravotnej výchovy s výchovno-vzdelávacím procesom a tak viesť k poznatkom o svojom tele a zdraví.
 • Prostredníctvom odborných seminárov, školení a štúdiom odbornej literatúry a časopisov zaoberajúcich sa problematikou zdravého životného štýlu si rozširovať poznatky o zdravotnej výchove.
 • Obohatiť školskú knižnicu o publikácie so zdravovedy, zabezpečiť videonahrávky so zdravotnou tematikou.
 • Pravidelne vetrať miestnosti, zabezpečiť a používať zvlhčovače vzduchu (fontány), využívať aromaterapiu, tieniť okná pred nadmerným slnečným žiarením.
 • Zodpovedne uskutočňovať ranný filter, izolovať choré deti od zdravých a v tomto smere apelovať na uvedomelosť rodičov.
 • Podporovať zdravie detí a zvýšenie ich fyzickej kondície každodennou realizáciou telovýchovných aktivít.
 • Zvýšenú pozornosť venovať správnemu držaniu tela detí, predchádzať ortopedickým problémom správnou a pravidelnou realizáciou zdravotných cvikov – upevňovať správnu
 • východiskovú polohu a presnosť cvikov.
 • Denne otužovať deti vzduchom (vetranie, každodenný pobyt na čerstvom vzduchu), slnkom (chrániť deti pred slnečným žiarením) a vodou (umožniť deťom priamy kontakt s vodou).
 • Využívať sezónne aktivity (hry s vodou, so snehom).
 • V spolupráci s rodičmi uskutočňovať turistické vychádzky a športové podujatia.
 • Aktuálnymi nástenkami so zdravotnou tematikou viesť osvetu pre rodičov.
 • Vzbudiť záujem o alternatívne formy liečenia, poznávať liečivé rastliny a ich využitie pre svoje zdravie.


2. Stravovanie a nové trendy vo výžive
Cieľ:

 • Pokúsiť sa zmeniť u detí nesprávne stravovacie návyky.
 • Uplatňovať nové trendy vo výžive detí a dospelých v snahe predchádzať civilizačným chorobám.


 
Úlohy:

 • Zvyšovať estetiku stolovania s dodržiavaním správnej psychohygieny.
 • Viesť deti k upevňovaniu návyku umývať ovocie a zeleninu pod tečúcou vodou a konzumovať ich v surovom stave.
 • Umožňovať deťom konzumovať jedlo podľa ich možností a schopností, nenútiť ich do jedla ale voliť vhodnú motiváciu.
 • Výrazne znížiť príjem tukov, hlavne skrytých tukov v údenárskych výrobkoch.
 • Dodržiavať pitný režim – zabezpečovať deťom počas celého dňa dostatočný príjem tekutín.
 • Formou prednášok, rozhlasových relácií, plagátov a rôznych príspevkov na nástenkách propagovať medzi rodičmi nové trendy vo výžive.
 • Poznatky o správnej výžive rozširovať u detí pomocou vhodnej literatúry (napr. Včielka, Bobík, Vrabček, Macko Pusík, resp. v školskom časopise Prvosienka).
 • Umožniť deťom pripraviť jedlo za pomoci učiteľky (šaláty, nátierky...)
 • Zvyšovať príjem ovocia a zeleniny.
 • Obmedziť dráždivé komponenty stravy, viesť deti k tomu, aby si jedlo neprisoľovali.


Koordinátor zdravotnej výchovy
Mgr. Martina Volenská