Prezeraný školský rok:

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

 

 

 

 

Naučili sme sa lietať v povetrí ako vtáci,
naučili sme sa potápať ako ryby.
Zostáva nám jediné:
naučiť sa žiť na Zemi ako ľudia.

G. B. SHAW


 

Hlavným cieľom:
je zvýšiť environmentálne povedomie učiteľov a žiakov, vychovávať a vzdelávať žiakov citlivých a vnímavých k problémom životného prostredia, vytvárať a rozvíjať praktické zručnosti žiakov v ochrane a zveľaďovaní životného prostredia.

Proces ENV v školách vyžaduje akceptovať v procesuálnej sfére najmä tieto základné princípy:
1.Učiť žiakov o životnom prostredí
získané vedomosti pomáhajú rozvíjať vnímavosť žiakov a uvedomovať si problémy   životného prostredia miestneho, regionálneho, národného alebo globálneho charakteru a významu.
2. Vychovávať žiakov prostredníctvom životného prostredia
rozvíjať zručnosti žiakov, ktoré umožňujú riešiť problémy a rozhodovať na základe získaných skúseností zo životného prostredia školy a jej širšieho okolia.
3. Vychovávať žiakov pre životné prostredie
rozvíjať pozitívne hodnoty a postoje žiakov, viesť ich k priamej účasti na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia.

Environmentálna výchova je v ŠVP formulovaná prostredníctvom špecifických cieľov, ktoré má žiak postupne naplniť. Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:
osvojil si základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode vzhľadom na organizmy a ich životné prostredie;

 • rozpoznal hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody;
 • rozpoznal hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia;
 • poznal a vyberal konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho životného prostredia;
 • podieľal sa aktívne na zveľaďovaní životného prostredia školy a jej okolia;
 • správal sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromnil sa v spotrebe, ktorá zaťažuje životné prostredie;
 • naučil sa správne separovať- triediť odpad, čím prispeje k ochrane životného prostredia,


Vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné uprednostňovať

 • priame pozorovanie prírody,
 • krátkodobé a dlhodobé fenologické pozorovanie rastlín a živočíchov,
 • zveľaďovanie životného prostredia aktívnou pracovnou činnosťou žiakov (napríklad na hodinách pracovného vyučovania, odhaľovať a riešiť ekologické problémy v životnom prostredí a iné.)
 • Priama účasť žiakov na riešení uvedených problémov je najlepším predpokladom utvorenia ich ochranárskych postojov.
 • Priama účasť žiakov na separácii odpadu v triedach a v škole pod dohľadom pedagógov.


Plán činnosti (stále činnosti) v priebehu celého školského roka

 • šetrenie elektrickou energiou
 • šetrenie vodou
 • kvetinová výzdoba interiéru školy a starostlivosť o ňu
 • pohybom ku zdraviu – športové dni
 • zapojenie sa do výtvarných súťaží zameraných na environmentálnu tematiku
 • zapojenie sa do projektov zameraných na rôzne oblasti environmentálnej výchovy
 • aktualizácia nástenky k rôznym environmentálnym témam
 • Upozorniť žiakov na niektoré významné dátumy z environmentálneho kalendára a diskutovať o ich dôležitosti, potrebe a význame z celospoločenského hľadiska. (22.3. – Svetový deň vody, 1.4. – Svetový deň vtáctva, 7.4. – Svetový deň zdravia, 22.4. – Deň Zeme, 5.6. – Svetový deň životného prostredia, 29.12. – Svetový deň biodiverzity)
 • separácia druhotných odpadov: zber papiera, zber použitých batérií, zber plastových fliaš
 • úprava areálu školy – Ekodni jari, Ekodni jesene
 • využitie prírodných materiálov pri jesennom, vianočnom a veľkonočnom aranžovaní.

       
Koordinátor  environmentálnej výchovy:  Mgr. Renáta Oršulová