Prezeraný školský rok:

Civilná ochrana - COCivilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku pri mimoriadnej udalosti.

Poslaním CO je v rozsahu ustanovenom zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a po vyhlásení mimoriadnej situácie.


CO zahŕňa najmä tieto úlohy a opatrenia:

  • organizovanie, riadenie a vykonávanie záchranných prác, ktoré spočívajú hlavne v záchrane osôb, poskytnutí predlekárskej a lekárskej pomoci, vyslobodzovaní osôb a v odsune ranených,
  • organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a informačnej služby,
  • poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania,
  • zabezpečovanie a vykonávanie ukrytia a evakuácie,
  • vykonávanie protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení,
  • organizovanie, riadenie a vykonávanie prípravy na civilnú ochranu,
  • posudzovanie umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržovania záujmov civilnej ochrany na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a technických parametrov zariadení civilnej ochrany,
  • zabezpečovanie a vykonávanie edičnej, vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti v civilnej ochrane.


Užitočné linky:

 

https://www.minv.sk/?oddelenie-civilnej-ochrany
https://www.minv.sk/?co-urobit-ked-zaznie-sirena-1
https://www.minv.sk/?informacny-system-co-1
https://www.minv.sk/?varovanie-obyvatelstva-1


Technik CO: Mgr. Miroslav Blaško