Prezeraný školský rok:

Ľudia vnímajú pozeranie filmu ako spôsob zábavy. Vnímanie umeleckého diela je zdrojom potešenia, účasťou na príbehu. Človek na chvíľu zabudne na samého seba.


Filmový krúžok je realizovaný 1x týždenne, každú stredu v trvaní 2 vyučovacích hodín. Cieľom krúžku je poukázať na to, čo má film spoločné s divadlom, že oba druhy sú dramatickým umením: predvádzajú konanie a rozhovory postáv tak, akoby sa odohrávali priamo pred očami diváka. Film aj divadlo rozprávajú príbeh, ktorý sa odohral v minulosti, alebo ktorý sa stane v budúcnosti.

Počas filmového krúžku si so žiakmi pozrieme rôzne druhy filmov, ako sú: komédie, rozprávky, sci-fi, western, akčné a iné žánre. Po odsledovaní filmu budeme so žiakmi diskutovať: Čo ich na filme zaujalo? Aké postavy tam vystupovali? Aké mali charakterové vlastnosti? Ako by som reagoval ja v ich situácii? Povieme si aj aké filmy a filmové žánre sa im páčia.


Vedúca krúžku: Mgr. Zuzana Kopková