Prezeraný školský rok:

LITERÁRNO – DRAMATICKÝ KRÚŽOK


Literárno-dramatický krúžok poskytuje harmonické rozvíjanie dramatických schopností, sociálnych zručností a psycho-fyzických funkcií žiaka cvičeniami a hrami, vplýva na rovnomerný rozvoj oblasti citových, rozumových a morálnych kvalít osobnosti. Komplexná výučba prepája praktické (interpretačné a tvorivé) zručnosti s rozvíjaním emocionálnych a racionálnych (duševných, mravných, etických, sociálnych, vedomostných, logických a kreatívnych) kompetencií žiaka.

Pestuje schopnosti u žiakov kolektívne cítiť a aktívne sa podieľať na vytváraní vzájomnej spolupráce, prirodzene a kultivovane sa vyjadrovať v sociálnej a umeleckej komunikácii.

V štruktúrovanej dramatickej hre, ktorá je jedinečným elementom rozvíjajúcim fantáziu, predstavivosť, prinášajúcim zážitok rozvíja u žiakov verbálne, neverbálne a pohybové komunikačné schopnosti. Literárno-dramatický krúžok je charakteristický prepojením individuálneho vyučovania a kolektívnych aktivít.

Literárno - dramatický krúžok má za cieľ vzbudiť u detí záujem o umelecké aktivity v oblasti divadla a písania, čítania, hry a tanca. V priebehu jednotlivých stretnutí sa deti budú učiť  pracovať s vlastným hlasom a telom pri nácviku rôznych dramatických žánrov. Trénujú nevyhnutné činnosti pri príprave divadelných predstavení. Učia sa kultivovane vyjadrovať a prezentovať, využívať svoj tvorivý potenciál,  samostatne pracovať, dodržiavať termíny a spolupracovať, zisťovať svoje možnosti v konkrétnej individuálnej a skupinovej práci.

Vypracovala: Mgr. Bugeľová Magdaléna