Prezeraný školský rok:

Obchodovanie s ľuďmi

Obchodovanie s ľuďmi je získavanie, preprava, ukrývanie alebo prijímanie ľudí s cieľom ich zneužívania. Toto obchodovanie zahŕňa používanie nelegálnych prostriedkov ako sú hrozby, použitie sily alebo iných foriem donucovania, zneužívanie, podvod, klamanie, zneužívanie moci alebo stavu núdze.

Na túto chúlostivú tému sa bola dňa 12.12.2022 so žiakmi 7.- 9. ročníka porozprávať p. PaedDr. Lýdia Olajošová z CPPPaP zo Zuzkinho parku. Žiakom sa snažila prostredníctvom prezentácie a rozhovoru priblížiť problematiku obchodovania s ľuďmi, ako aj veci s tým spojené. Obchodovanie s ľuďmi sa môže týkať naozaj každého. Je potrebné o tom hovoriť otvorene a nahlas, lebo len tak je mu možné predchádzať a eliminovať ho.

autorka príspevku: Mgr. Zuzana Kopková