Prezeraný školský rok:

Sexuálna výchova pre chlapcov


Podľa jednej z definícií sa sexuálnou výchovou rozumie (v užšom slova zmysle) udeľovanie informácií o sexuálnom správaní a ľudskej reprodukcii. Tieto informácie majú potom pomôcť k ovládaniu vlastnej sexuality. Cieľom sexuálnej výchovy je chrániť zdravie mladých ľudí, pretože hlavnou príčinou nežiaducich tehotenstiev a z nich plynúcich potratov, pôrodov mladých slobodných matiek, alebo nútených predčasných sobášov, býva neznalosť v sexuálnej oblasti.

Na túto citlivú tému sa prišiel dňa 22.11.2022 rozprávať s chlapcami 5.- 9. ročníka p. Mgr. Zimmermann, psychológ z CŠPP z Gelnice. Rozprával sa s nimi o témach ohľadom ľudskej sexuality, vrátane citových vzťahov a zodpovednosti, rozmnožovacej sústavy človeka, sexuálneho styku, rozmnožovania, veku pohlavnej dospelosti, reprodukčného zdravia, bezpečného sexu, antikoncepcie a sexuálnej abstinencie.

Hlavný význam sexuálnej výchovy spočíva v prospechu pre mladú generáciu, v prevencii nežiaducich otehotnení, v znížení nebezpečia  sexuálne prenosných chorôb vrátane AIDS.

autorka príspevku: Mgr. Zuzana Kopková