Prezeraný školský rok:

Účelové cvičenie jeseň 2022


V dňoch 29. a 30. septembra 2022 sa na našej škole uskutočnilo jesenné účelové cvičenie. Teoretická a praktická časť účelového cvičenia sú povinnou súčasťou plánu školy a plánu CO. Uskutočňujú sa každý školský rok.

Teoretická príprava prebiehala 29.9.2022 v triedach od prípravného po deviaty ročník. Na I. stupni mali žiaci 4 vyučovacie hodiny a venovali sa týmto prierezovým témam:

1. Ochrana života a zdravia: Poskytnutie prvej pomoci / obväzovacie a viazacie techniky pomocou prakového a šatkového obväzu/.
2. Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: Témy boli – Môj rodný kraj. Objavujeme Slovensko. Tradičná ľudová kultúra.
3. Multikultúrna výchova: Témy boli – Kultúra a umenie. Človek a hodnoty.
4. Environmentálna výchova: Témy boli - Šetrenie elektrinou a vodou. Recyklácia. Ochrana životného prostredia.

Žiaci na II. stupni mali 5 vyučovacích hodín:

5. Osobný a sociálny rozvoj: Témy boli – Rasizmus. Šikanovanie.

Žiaci sa prostredníctvom svojich triednych učiteľov a pripravených prezentácií museli popasovať s novými vedomosťami, získali nové schopnosti a zručnosti a museli vyplniť tajničku, či vymaľovať PL. Žiaci to všetko zvládli samozrejme pod odborným vedením triednych učiteľov. Prierezové témy ich zaujali a s nadšením sa zapájali do jednotlivých činností.


Praktická príprava prebiehala 30.9.2022 v školskej telocvični a to z dôvodu nepriaznivého počasia. Boli tam pre žiakov pripravené rôzne stanovištia, kde plnili úlohy a zdolávali prekážky. Ako napr. cvičenia na lavičkách v dvojiciach, výstup a zostup po rebrinách, posilňovacie cvičenia, zdolávanie prekážok - kruhov na zemi, preplaziť sa cez tunel, vyšplhať sa po lane a spustiť sa po žinenke, prejsť po pohyblivej podložke, vyskočiť na švédsku debnu, prejsť po lavičke a zvládnuť výskok a zoskok na hrazde s pomocou učiteľa. Žiakom sa tieto pohybové aktivity veľmi páčili, prekážky zvládali s nadšením a bez úrazu. V závere dňa prebehlo vyhodnotenie a žiaci dostali sladké odmeny.


Žiaci športovali a cvičili s nadšením, prekážková dráha bola náročná, ale super.Mali veľkú radosť zo sladkej odmeny a z krásne prežitého dňa.

Vypracovala: Mgr. Renáta Oršulová