Prezeraný školský rok:

Športom k zdraviu a dobrej nálade

Dňa 23.09.2022 ŠKD usporiadalo v telocvični športové popoludnie pre deti.

Hry prebiehali v rôznych disciplínach, počas ktorých sa deti mohli odreagovať a posilniť tak súdržnosť a dobré vzťahy medzi sebou. Na záver boli odmenení sladkou odmenou.Výhercom bol každýUsmiate a spotené tváričky detí boli dôkazom, že sa popoludnie vydarilo.