Prezeraný školský rok:

SEXUÁLNA VÝCHOVA PRE CHLAPCOV A DIEVČATÁ


Vzťahová a sexuálna výchova je dôležitým prvkom moderného vzdelávania. Mladí ľudia, a dokonca už aj deti, sú dnes obklopení množstvom informácií o sexualite  a sexuálnom správaní z rôznych zdrojov; nie však vždy vedia správne vyhodnotiť ich obsah. Sociálna, osobná a zdravotná výchova je pre deti a mladých ľudí rovnako dôležitá ako ktorákoľvek iná oblasť školského vzdelávania. Zatiaľ čo rodičia sú primárnymi pedagógmi v tejto oblasti, školy zohrávajú kľúčovú úlohu. Tematika sama osebe je kontroverznou a veľmi aktuálnou najmä v dnešnej dobe. Absencia a zároveň nutnosť sexuálnej a vzťahovej výchovy na školách je očividná. Získané vedomosti sa premietajú do správania a postojov detí nielen v škole, ale majú presah mimo školy.


Na túto citlivú tému sa prišla dňa 17.05.2024 rozprávať s dievčatami ako aj s chlapcami  6.- 9. ročníka p. Mgr. Šmídeková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach. So žiakmi sa porozprávala o témach ohľadom ľudskej sexuality, vrátane citových vzťahov a zodpovednosti, rozmnožovacej sústavy človeka, sexuálneho styku, rozmnožovania, veku pohlavnej dospelosti, reprodukčného zdravia, bezpečného sexu, antikoncepcie a sexuálnej abstinencie.

autorka príspevku: Mgr. Zuzana Kopková