Prezeraný školský rok:

VÝCHOVA K  MANŽELSTVU A
RODIČOVSTVU


"Miesto, kde tráviš čas, s ľuďmi ktorých ľúbiš. Miesto, kam vedie cesta, po ktorej nikdy nezablúdiš. Miesto, kde vzácna je každá hodina, to miesto je tvoj DOMOV, tvoja RODINA".

Výchova k manželstvu a rodičovstvu patrí k neodmysliteľným výchovným cieľom vo výchovno-vzdelávacom procese. Žiakov je dôležité postupne pripravovať na to, že sa raz stanú manželmi a rodičmi. Je potrebné sa s nimi otvorene rozprávať o problémoch, s ktorými sa môže boriť rodina, snažiť sa spoločne hľadať východiskové riešenia z načrtnutých situácií a rozprávať sa o možnostiach, ako predchádzať jednotlivým problémom.


CIELE VÝCHOVY K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU:

  1. Vo výchovno-vzdelávacom procese implementovať úctu a empatiu voči inému človeku, blízkej osobe, ale aj sebe samému.
  2. Pestovať u žiakov estetické cítenie vzhľadom pri vytváraní svojho zovňajšku, domácnosti. Upevňovať u nich hygienické návyky, čo sa týka vlastnej osoby a svojho domova.
  3. Oboznámiť a viesť žiakov k správnej životospráve, životnému štýlu, etickému správaniu.
  4. Upevňovať u nich zmysel pre zodpovednosť a povinnosti vo sfére rodinného a intímneho života.
  5. Pri vypracovávaní tematických výchovno-vzdelávacích plánov využiť medzipredmetov vzťahy a implementovať VMaR do vhodných tematických celkov.

 
Koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu:

Mgr. Zuzana Kopková