Prezeraný školský rok:

ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ

Čitateľská gramotnosť je komplexný súbor čitateľských zručností, ktorý vytvára predpoklady na rozvoj ostatných foriem gramotnosti a je ich základom – rozvíja schopnosť učiť sa učiť.

Schopnosť čítať a učiť sa prostredníctvom čítania je základnou školskou zručnosťou, ktorá je dôležitá pre školskú úspešnosť vo všetkých oblastiach štúdia a na všetkých úrovniach vzdelávania. Nízka čitateľská gramotnosť žiakov znižuje efektívnosť ich učenia sa z dôvodu neporozumenia kľúčovým pojmom.

Naším úsilím je prostredníctvom zaujímavých textov a motivujúcich čitateľských aktivít naučiť žiakov používať efektívne čitateľské stratégie vedúce k výborným učebným výsledkom a k pozitívnym postojom k celoživotnému vzdelávaniu sa. Čitateľská gramotnosť je komplexný súbor čitateľských zručností, ktorý vytvára predpoklady na rozvoj ostatných foriem gramotnosti a je ich základom – rozvíja schopnosť učiť sa.

Čitateľské kompetencie zahŕňajú:

 • techniku čítania,
 • schopnosť a proces pochopenia textu,
 • schopnosť identifikovať informácie v texte,
 • hodnotiť prečítané,
 • zapamätať si myšlienky textu,
 • reprodukovať text,
 • dedukovať na základe textu,
 • utvoriť si úsudok, schopnosť logicky spájať súvislosti,
 • vyvodiť hlavné myšlienky, poučenia, závery,
 • schopnosť konštruovať myšlienky nad rámec textu a spájať ich v kontexte s predošlými poznatkami a vedomosťami a ich praktické uplatňovanie.


Prácu s informáciami pri vzdelávaní určujú niektoré kľúčové kompetencie (spôsobilosti):

 • sociálne komunikačné kompetencie – rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na neadekvátne reagovať;
 • kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií – dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete;
 • kompetencia k celoživotnému učeniu sa – vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach;
 • kompetencia riešiť problémy – hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch.


Ciele čítania, ktoré súvisia s motiváciou žiakov a ktoré sa u detských čitateľov uplatňujú najviac, či už v škole alebo mimo nej sú:

 • Čítanie pre literárny zážitok súvisí s čítaním literárnych textov (beletrie), v ktorých sa čitateľ stretáva s fiktívnymi hrdinami, udalosťami, či prostredím, kde sa príbeh odohráva.
 • Čítanie na získavanie informácií sprostredkované rôznymi druhmi informačných (faktografických) textov, v ktorých sa čitateľ stretáva s aspektmi reálneho sveta, dozvedá sa o podstate a príčinách fungovania javov.

 

Koordinátor čitateľskej gramotnosti : Mgr. Magdaléna Bugeľová