Prezeraný školský rok:

ENVIRNONMENTÁLNA VÝCHOVA


Hlavným cieľom je zvýšiť environmentálne povedomie je zvýšiť environmentálne povedomie učiteľov a žiakov, vychovávať a vzdelávať žiakov citlivých a vnímavých k problémom životného prostredia, vytvárať a rozvíjať praktické zručnosti žiakov v ochrane a zveľaďovaní životného prostredia.

Proces ENV v školách vyžaduje akceptovať v procesuálnej sfére tieto základné princípy:

1. Učiť žiakov o životnom prostredí. Získané vedomosti pomáhajú rozvíjať vnímavosť žiakov a uvedomovať si problémy životného prostredia miestneho, regionálneho, národného alebo globálneho charakteru.
2. Vychovávať žiakov prostredníctvom životného prostredia. Rozvíjať zručnosti žiakov, ktoré umožňujú riešiť problémy a rozhodovať na základe získaných skúseností zo životného prostredia školy a jej širšieho okolia.
3. Vychovávať žiakov pre životné prostredie. Rozvíjať pozitívne hodnoty a postoje žiakov, viesť ich k priamej účasti na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia.

Environmentálna výchova je v ŠVP formulovaná prostredníctvom špecifických cieľov, ktoré má žiak postupne naplniť. Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak: osvojil si základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode vzhľadom na organizmy a ich životné prostredie;

 • rozpoznal hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody;
 • rozpoznal hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia;
 • poznal a vyberal konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho životného prostredia;
 • podieľal sa aktívne na zveľaďovaní životného prostredia školy a jej okolia;
 • správal sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromnil sa v spotrebe, ktorá zaťažuje životné prostredie;
 • naučil sa správne separovať- triediť odpad, čím prispeje k ochrane životného prostredia.

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné uprednostňovať:

 • priame pozorovanie prírody,
 • krátkodobé a dlhodobé fenologické pozorovanie rastlín a živočíchov,
 • zveľaďovanie životného prostredia aktívnou pracovnou činnosťou žiakov (napríklad na hodinách pracovného vyučovania, odhaľovať a riešiť ekologické problémy v životnom prostredí a iné.)
 • Priama účasť žiakov na riešení uvedených problémov je najlepším predpokladom utvorenia ich ochranárskych postojov.
 • Priama účasť žiakov na separácii odpadu v triedach a v škole pod dohľadom pedagógov.

Koordinátor environmentálnej výchovy: Mgr. Martina Volenská