Prezeraný školský rok:

Zdravie je ovplyvnené naším životným štýlom až z 80 percent. Tých zvyšných 20 percent pripadá na dedičnosť, zdravotnú starostlivosť, resp. ostatné vplyvy, ktoré tak ľahko zmeniť nevieme. Životný štýl, a najmä ten zdravý, je v našich rukách!
Hlavným cieľom zdravotnej výchovy je upevňovať, ochraňovať, podporovať a motivovať aktívnu účasť žiakov na starostlivosti o svoje zdravie a tým aj zdravie celej spoločnosti. Našou hlavnou úlohou je formovanie a zvyšovanie zdravotného uvedomenia žiakov, aby žiaci  získali čo najviac správnych vedomostí o zdraví, nadobudli správne postoje a návyky a vyvíjali takú aktívne uvedomelú činnosť, ktorá podporí ich zdravý životný štýl a tým aj zdravie v spoločnosti. Snažíme sa, aby  vhodnou formou dostali čo najviac poznatkov z oblasti zdravia a mali zodpovedný postoj k svojmu zdraviu nielen teraz, ale aj v budúcnosti. Máme pre nich naplánované zaujímavé besedy a aktivity, ktoré ich budú motivovať, prinesú množstvo poznatkov z oblasti zdravia a pôsobia predovšetkým preventívne.
Naša škola spolupracuje s RÚVZ v Košiciach, ktorý nám pravidelne zabezpečuje prednášky a besedy pre našich žiakov.

Výchovno-vzdelávacie pôsobenie sa zameriava na dve oblasti:


1. Zdravotná výchova a rozvoj pohybových aktivít
2. Stravovanie a nové trendy vo výžive


1. Zdravotná výchova a rozvoj pohybových aktivít
Cieľ:

 • Využiť nové pedagogické prístupy, metódy práce na dosiahnutie pozitívnej zmeny postojov k vlastnému zdraviu a duševnej hygiene - relaxačné cvičenia so žiakmi.
 • Podporovať a rozvíjať myšlienku zdravého životného štýlu.
 • Viesť žiakov k preventívnej starostlivosti o vlastné zdravie a k zodpovednosti zaň, k pravidelným telesným aktivitám.

Úlohy:

 • V triedach zriaďovať zdravotné kútiky a integrovať úlohy zdravotnej výchovy s výchovno-vzdelávacím procesom a tak viesť k poznatkom o svojom tele a zdraví.
 • Prostredníctvom odborných seminárov, školení a štúdiom odbornej literatúry a časopisov zaoberajúcich sa problematikou zdravého životného štýlu si rozširovať poznatky o zdravotnej výchove.
 • Obohatiť školskú knižnicu o publikácie so zdravovedy, zabezpečiť videonahrávky so zdravotnou tematikou.
 • Pravidelne vetrať miestnosti, zabezpečiť a používať zvlhčovače vzduchu (fontány), využívať aromaterapiu, tieniť okná pred nadmerným slnečným žiarením.
 • Podporovať zdravie detí a zvýšenie ich fyzickej kondície každodennou realizáciou telovýchovných aktivít.
 • Zvýšenú pozornosť venovať správnemu držaniu tela detí, predchádzať ortopedickým problémom správnou a pravidelnou realizáciou zdravotných cvikov – upevňovať správnu východiskovú polohu a presnosť cvikov.
 • Zaradiť do vyučovacích hodín relaxačné chvíľky, spojené so strečingovými cvikmi.
 • Denne otužovať deti vzduchom (vetranie, každodenný pobyt na čerstvom vzduchu), slnkom (chrániť deti pred slnečným žiarením) a vodou (umožniť deťom priamy kontakt s vodou).
 • Využívať sezónne aktivity (hry s vodou, so snehom).
 • Uskutočňovať turistické vychádzky a športové podujatia.
 • Vzbudiť záujem o alternatívne formy liečenia, poznávať liečivé rastliny a ich využitie pre svoje zdravie.

2. Stravovanie a nové trendy vo výžive
Cieľ:

 • Snažiť sa zmeniť u detí nesprávne stravovacie návyky, motivovať ich k správnej výžive.
 • Uplatňovať nové trendy vo výžive detí a dospelých v snahe predchádzať civilizačným chorobám.

 

Úlohy:

 • Zvyšovať estetiku stolovania s dodržiavaním správnej psychohygieny.
 • Viesť deti k upevňovaniu návyku umývať ovocie a zeleninu pod tečúcou vodou a konzumovať ich v surovom stave.
 • Umožňovať deťom konzumovať jedlo podľa ich možností a schopností, nenútiť ich do jedla ale voliť vhodnú motiváciu.
 • Výrazne znížiť príjem tukov, hlavne skrytých tukov v údenárskych výrobkoch.
 • Dodržiavať pitný režim – zabezpečovať deťom počas celého dňa dostatočný príjem tekutín, predovšetkým čistej vody.
 • Formou prednášok, rozhlasových relácií, plagátov a rôznych príspevkov na nástenkách propagovať medzi rodičmi nové trendy vo výžive.
 • Poznatky o správnej výžive rozširovať u detí pomocou vhodnej literatúry (napr. Včielka, Bobík, Vrabček, Macko Pusík, resp. v školskom časopise Prvosienka).
 • Umožniť deťom pripraviť jedlo za pomoci učiteľky (šaláty, nátierky...)
 • Zvyšovať príjem ovocia a zeleniny.
 • Obmedziť dráždivé komponenty stravy, viesť deti k tomu, aby si jedlo nadmiernu nesolili a vylúčili zo stravy nezdravé potraviny a sladkosti.


Koordinátor zdravotnej výchovy Mgr. Iveta Dzuričková