Prezeraný školský rok:

Prevencia drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov v školách a školských zariadeniach je dôležitou súčasťou systému účinných preventívnych aktivít zameraných na ochranu detí v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov, najmä Deklarácie práv dieťaťa, Dohovoru o právach dieťaťa a je v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou.

Cieľom výchovy a vzdelávania v oblasti primárnej prevencie závislosti v rezorte školstva je potrebné realizovať v širšom kontexte prevencie sociálno-patologických javov v zmysle pozitívnej výchovy k formovaniu zdravého životného štýlu a utváraniu optimálnych podmienok pre rozvoj osobnosti jednotlivca.

Plán práce vychádza z hlavných úloh školy a z úloh Národného programu boja proti drogám.

Obsahová náplň práce koordinátora prevencie

1. Smerom k vedeniu školy :

  • Predložiť plán práce školy v oblasti prevencie závislostí a sociálnej patológie
  • Viesť evidenciu a dokumentáciu rizikových žiakov, predbežne informovať o aktuálnej situácii v uvedenej oblasti na škole
  • Poskytovať informácie o možnostiach spolupráce s políciou a prokuratúrou, ako aj s nadväznými inštitúciami a organizáciami
  • Spolu s výchovným poradcom a vedením školy riešiť priestupky žiakov v súvislosti so zneužívaním drog a výskytom sociálnopatologických javov

 

2. Smerom k triednym učiteľom a ostatným pedagogickým pracovníkom :

  • Pomáhať triednym učiteľom v otázkach poradenstva pri riešení problémov súvisiacich so zneužívaním drog a výskytom sociálnopatologických javov
  • Pomáhať pri organizovaní a zabezpečovaní preventívnych aktivít so žiakmi
  • Sprostredkovať a dohliadať na realizáciu opatrení a doporučení od rôznych inštitúcií ohľadom problémových žiakov v uvedenej oblasti

 

3. Smerom k rodičom :

  • Zvyšovať informovanosť rodičov o možnosti a rizikách zneužívania drog a výskyte sociálno-patologických javov
  • Zvyšovať informovanosť rodičov o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže v uvedenej oblasti

 

4. Smerom k žiakom :

 

Vypracovala: Mgr. Veronika Tkáčová Kličová
koordinátor protidrogovej prevencie