Prezeraný školský rok:

Z každého rožku trošku

 

Prvoradou úlohou krúžku je vytvoriť príjemné, kľudné prostredie, zmysluplne a tvorivo vyplniť voľný čas žiakov. Negatívne vplyvy málo podnetného prostredia vyvážiť vhodnými a primeranými podnetmi. Rozvíjať zmyslovú, estetickú, pracovnú a rečovú výchovu.

 

Zmyslová výchova tvorí súčasť všestranného rozvoja žiakov a vytvára predpoklady pre získavanie ďalších vedomostí a zručností.

 

 


 

Estetická výchova je súčasťou rozvoja harmonickej osobnosti.

 

 

 

 

 Pracovná výchova je zameraná nielen aby rozvíjala motoriku a prispievala tak k utváraniu pracovných zručností žiakov, ale bola aj prípravou pre budúce pracovné začlenenie.

 

 


 

V rečovej výchove si žiaci budú rozširovať slovnú zásobu, spresňovať výslovnosť, skvalitňovať vnímanie hovorovej reči.

 

 

 


Jednotlivé zložky výchovy, ktoré budú doplnené ešte o hudobnú a výtvarnú sa budú svojim obsahom dopĺňať, prelínať a ovplyvňovať.


Vedúci krúžku: Mgr. Veronika Tkáčová Kličová