Prezeraný školský rok:

Súťaž Hviezdoslavov Kubín pozná hádam každý. Príprava na túto súťaž býva niekedy veľmi náročná. Prednes poézie a prózy rozširuje a prehlbuje u žiakov literárne poznanie, tvorivosť, kultivujú ich jazyk, reč, zmysel pre rytmus, pestujú vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote.

Dňa 17. apríla 2024 sa pod záštitou našej školy už tradične konalo mestské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Tradične sa konal v knižnici Nezábudka, s ktorou naša škola už dlhoročne spolupracuje. Súťaže sa zúčastnili žiaci zo SŠ- Rovníkovej, SŠ- Odborárskej, SŠ – Opatovskej, SŠ – Vojenskej a samozrejme ŠZŠ– Inžinierskej.

Súťaž otvorila a srdečne privítala súťažiacich a ich pedagógov Mgr. Iveta Dzuričková. Pani učiteľka Mgr. Alena Hingisová oboznámila prítomných s organizáciou súťaže a predstavila súťažiacim porotu.

 

Porota v zastúpení každej školy mala naozaj ťažkú prácu.

Víťazi v jednotlivých kategóriách si odniesli diplom, vecnú cenu a sladkú odmenu. A tu sú:


I. kategória:
1. miesto: Jano Ján - ŠZŠ - Inžinierska
2. miesto: Jakub Kordík – SŠ Vojenská     
3. miesto: Ferčáková Božena – SŠ – Vojenská
Mária Horváthová – SŠ - OdborárskaII. kategória:
1. miesto: Richard Balog – SŠ - Rovníková
2. miesto: Anna Mária Turtáková - SŠ – Odborárska
3. miesto: Adrián Vinclav – SŠ – Opatovská

III. kategória:
1. miesto: Simona Janočková – SŠ - Vojenská
2. miesto: Klaudia Doliaková – SŠ - Odborárska
3. miesto: René Hrabovský - SŠ - OpatovskáIV. kategória:
1. miesto: Viktória Janová – ŠZŠ - InžinierskaĎakujeme všetkým súťažiacim a ich pedagógom sa účasť na tejto tradičnej súťaži a tešíme sa opäť v budúcom školskom roku.

Autor: Mgr. Alena Hingisová