Prezeraný školský rok:


PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE

Dňa 12. 4. 2024 sme učitelia II. stupňa pripravili a realizovali pre svojich žiakov projektové vyučovanie venované ľudovým rozprávkam. Mgr. Volenská  pripravila prezentáciu o ľudových rozprávkach. Na druhej hodine sa žiaci oboznámili s knihou od Pavla Dobšinského, kde sme si následne prečítali rozprávku o Jankovi Hraškovi. Zamerali sme sa na hlavných predstaviteľoch a povedali sme si ako končia všetky rozprávky. Na ďalších hodinách  si žiaci overovali svoje vedomosti formou pracovných listov. V závere si žiaci sami vypracovali krátky čitateľský záznam o prečítanej rozprávke.  Hlavným cieľom projektového vyučovania bolo zvýšiť literárne povedomie  žiakov o ľudových rozprávkach. Produktom bol plagát, ktorí si žiaci sami  vytvorili. Prostredníctvom edukačnej prezentácie si žiaci osvojili  poznatky o ľudových rozprávkach a jej predstaviteľoch. Získané poznatky dokážu aplikovať  na hodinách slovenského jazyka a literatúry, výtvarnej výchovy a hudobnej výchovy. Projektovým vyučovaním je rozvíjať spolu s učivom schopnosť, záujem, tvorivosť a fantáziu žiakov.  Učivo nie je cieľom, ale prostriedkom ich rozvoja. Pri realizácii projektu sme využívali spontánnosť  a nápaditosť žiakov. Pri tomto type vyučovania  ide o  výchovu k samostatnosti a vlastnej zodpovednosti jednotlivých žiakov.

 


Výsledný produkt projektového vyučovania bol plagát, ktorí si žiaci sami vytvorili.

Autorka príspevku: Mgr. Martina Volenská