Prezeraný školský rok:

BESEDA

Dňa 20.2.2024 sa uskutočnila na našej škole beseda, ktorá sa niesla v znamení ochrany životného prostredia. Táto beseda bola určená pre žiakov  na I. a II stupni. Túto besedu viedla p. uč. Mgr. Martina Volenská, ktorá žiakov oboznámila o organizácií s názvom Ewobox. Poslaním EWOBOXU je zhromažďovať a zdieľať informácie z oblasti Enviromentálnej výchovy, Vzdelávania a Osvety prostredníctvom internetového portálu- BOXU. Tento priestor je otvorený pre všetkých, ktorí environmentálnu výchovu tvoria, realizujú, potrebujú alebo ňou jednoducho žijú. Portál funguje na troch základných princípoch: rovnováha, otvorenosť a slušnosť. Rovnováhou sa rozumie vyváženosť medzi prispievaním a odoberaním informácií z portálu. Čím viac užívatelia do portálu prispejú, tým viac z neho informácií ostatní získajú. Otvorenosť vyjadruje neobmedzený priestor pre všetky témy, názory a postoje z tejto oblasti. Slušnosť sa vzťahuje na správanie užívateľov na portáli. Na záver besedy si žiaci formou pracovných listov overili svoje vedomosti, ktoré nadobudli počas hodiny. Niektorí žiaci svoje vyplnené pracovné listy prezentovali pred triedou.


Autorka príspevku: Mgr. Volenská