Prezeraný školský rok:

Obchodovanie s ľuďmi predstavuje závažný fenomén, ktorý zasahuje krajiny po celom svete. Boj proti tomuto fenoménu je neľahký aj vzhľadom na to, že sa neustále objavujú nové spôsoby jeho páchania. Podobne ako mnohé iné nelegálne činnosti, aj obchodovanie s ľuďmi organizujú najmä rozsiahle, hierarchicky štruktúrované zločinecké skupiny.

Na túto chúlostivú tému sa bola dňa 18.10.2023 so žiakmi 7.- 9. ročníka porozprávať PaedDr. Lýdia Olajošová z CPP zo Zuzkinho parku. Žiakom sa snažila prostredníctvom prezentácie a rozhovoru priblížiť problematiku obchodovania s ľuďmi, ako aj veci s tým spojené. Obchodovanie s ľuďmi sa môže týkať naozaj každého. Je potrebné o tom hovoriť otvorene a nahlas, lebo len tak je mu možné predchádzať a eliminovať ho.

Obchodovanie s ľuďmi je získavanie, preprava, ukrývanie alebo prijímanie ľudí s cieľom ich zneužívania. Toto obchodovanie zahŕňa používanie nelegálnych prostriedkov ako sú hrozby alebo použitie sily alebo iných foriem donucovania, zneužívanie, podvod, klamanie, zneužívanie moci alebo stavu núdze.

 

Ľudia, ktorí sú predmetom obchodu, pochádzajú zvyčajne z chudobnejších oblastí sveta, kde sú obmedzené možnosti a často z najzraniteľnejších skupín spoločnosti ako sú deti na úteku, utečenci, alebo iní ľudia bez domova, aj keď môžu pochádzať z iných spoločenských podmienok, triedy alebo rasy. Ľudia, ktorí sa usilujú dostať do iných krajín, môžu naraziť na obchodníkov s ľuďmi a – typicky – tí v nich vytvoria dojem, že po prekročení hranice budú znova slobodní. Obchodovanie s deťmi často zneužíva extrémnu chudobu rodičov. Títo môžu predať deti obchodníkom, aby sa vyplatili z dlhov alebo získali príjem alebo sa môžu stať obeťou podvodu týkajúceho sa vyhliadok na vyučenie sa detí a ich lepší ďalší život.

Nezriedka sú obete obchodovania s ľuďmi týmito následkami poznačené na celý život!

autorka príspevku: Mgr. Zuzana Kopková