Prezeraný školský rok:

Dňa 27. septembra 2023 sa konalo v našej škole účelové cvičenie – teoretická časť.

Program dňa bol:
- 1. hodina – Multimediálna výchova
- 2. hodina – Ochrana života a zdravia
- 3. hodina – Dopravná výchova
- 4. hodina – Poradové cvičenia

Vyučovanie prierezových tém sa uskutočnilo formou besied a aktivít pre žiakov I. stupňa.

Multimediálnu výchovu pripravila Mgr. Magdaléna Bugeľová. V prvej časti hodiny využila prezentáciu a interaktívne zapájala všetkých žiakov formou otázok a odpovedí k danej téme. V druhej polovici hodiny dostali žiaci omaľovánky s rôznymi mediálnymi zariadeniami, ktoré si vyfarbili.

Druhá hodina sa niesla v duchu ochrany zdravia a prvej pomoci. Do školy zavítali záchranári zo záchrannej služby v Košiciach – Ing. Pavol Šepeľa, MPH a Bc. Barbora Lihonová, ktorých pozvala koordinátorka zdravotnej výchovy Mgr. Iveta Dzuričková. Prostredníctvom figuríny a záchranárskeho kufríka prezentovali žiakom poskytnutie prvej pomoci.

Dopravná výchova sa konala pod vedením Mgr. Aleny Hingisovej na malom dopravnom ihrisku v blízkosti našej školy. Žiaci si osvojovali základné pravidlá cestnej premávky pre chodcov.

V závere teoretickej časti ÚC pod vedením Mgr. Nikoly Molekovej žiaci nacvičovali základné poradové cvičenia na školskom dvore.

Vyučovanie prierezových tém sa uskutočnilo formou besied a aktivít aj pre žiakov II. stupňa.

Program dňa bol:
- 1. hodina – Dopravná výchova
- 2. hodina – Poradové cvičenia
- 3. hodina – Ochrana života a zdravia
- 4. hodina – Mediálna výchova
- 5. hodina – Osobnostný a sociálny rozvoj

Na prvej hodine sme spolu so žiakmi si zopakovali predpisy cestnej premávky, zásady pre chodcov, prechádzanie cez cestu.

Na druhej hodine si učitelia spolu so žiakmi zopakovali na školskom dvore poradové cvičenia.
Tretia hodina sa niesla v duchu ochrany zdravia a prvej pomoci. Aj pre žiakov II. stupňa záchranári zo záchrannej služby v Košiciach prostredníctvom figuríny a záchranárskeho kufríka prezentovali žiakom základy poskytnutie prvej pomoci.

Štvrtá hodina sa niesla v duchu mediálnej výchovy, kde učitelia spolu so žiakmi si porozprávali čo je reklama, aký vplyv má reklama, aká reklama sa nám páči, iná prečo nie. Spolu so žiakmi sme sa rozprávali, aké média poznáme a akými zmyslami vnímame napr. knihy, rádio, internet, televíziu.

Na piatej hodine sme sa rozprávali kto je priateľ, aké by mal mať vlastnosti. Zároveň žiaci dostali pracovný list, kde mali napísať svoje obľúbené zviera, farbu, film, pieseň, ovocie, zmrzlinu alebo superhrdinu, čo bolo, či vedia napísať, čo ich baví a čo sa im páči.

Veríme, že žiaci nadobudli nové poznatky a získali nové zručnosti.

Zopár foto z akcie:

autorky príspevku: Mgr. Moleková, Mgr. Kopková