Prezeraný školský rok:

 

Dňa 28.4.2022 sa v rámci čitateľskej gramotnosti konal v našej škole na II. stupni v troch triedach kvíz pod názvom „Pátrame po slovách“. Cieľom kvízu bolo formou zážitkového vyučovania utvárať pozitívny vzťah k materinskému jazyku a rozvíjať slovnú zásobu.

 

  

 

Čím má dieťa väčšiu slovnú zásobu, tým lepšie štylizuje vety a lepšie reči rozumie. Cieľom bolo tiež upevňovať u detí kamarátstvo, vzájomnú pomoc a spoluprácu pri spoločných činnostiach. Medzi aktivity boli zaradené rôzne doplňovačky, krížovky, hádanky, prešmyčky, pravopisné cvičenia ... 

 

 

 

Na hodine vládla rušná, tvorivá, príjemná, pracovná atmosféra. Žiaci si jednoduchou a hravou formou zopakovali učivo slovenského jazyka. Po úspešnom zvládnutí všetkých aktivít prišla sladká odmena.

 Autorka príspevku : Mgr. Jarmila Krasnočková

Aktuality

booked.net

Školský bulletin