Prezeraný školský rok:

Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. Pri tejto príležitosti sme našim žiakom pripravili rozhlasovú reláciu, kde odzneli informácie o ochorení AIDS, ale predovšetkým o prevencii voči tomuto ochoreniu.
AIDS sa na svete objavilo v r. 1981, na Slovensku bol prvý prípad zaznamenaný v r. 1985. V súčasnosti je najviac HIV pozitívnych v Afrike, juhovýchodnej a východnej Ázii a v Latinskej Amerike. Slovensko patrí dlhodobo medzi krajiny s najmenším výskytom HIV pozitívnych. Symbolom Svetového dňa boja proti AIDS je červená stužka, ktorá je symbolom solidarity s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia.

Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.

Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR , Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. Kampaň nie je spojená s finančnou verejnou zbierkou.

A Aktuálny problém
I Individuálny problém
D Dlhodobý problém
S Spoločenský problém

Naša škola sa opäť zapojila do kampane Červené stužky. Téme AIDS/HIV sme sa venovali prostredníctvom rozhovorov na hodinách etickej výchovy a rozhlasovej relácie. Žiaci mali možnosť sledovať dokumenty, v ktorých sú informácie priamo zo života osôb, ktoré ochoreli na túto zákernú chorobu. Pre názornejšie sprostredkovanie informácií sme pripravili aj prezentácie k uvedenej problematike. Tak, ako pri každom závažnom ochorení, aj pri AIDS je najdôležitejšia prevencia, zodpovednosť a informovanosť. Žiaci sa dozvedeli ako sa choroba prejavuje, aké sú možnosti prenosu vírusu HIV, ako prebieha liečba. Pri každej chorobe je na prvom mieste prevencia a to zdôrazňujeme aj našim žiakom.

Autorka príspevku: Mgr. Iveta Dzuričková