Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE

Dňa 11. decembra 2020 sme prostredníctvom rozhlasovej relácie priblížili našim žiakom problematiku týkajúcu sa priamo detí a mladistvých. Problematiku o to viac naliehavú a vážnu, pretože sa týka násilia, ktoré je páchané na tejto najzraniteľnejšej skupine ľudí. Násilie páchané na deťoch existuje vo väčšej miere, než sme schopní pripustiť. Je rozšírené bez ohľadu na ekonomické a sociálne podmienky, kultúru, náboženstvo či etnickú príslušnosť. Priveľa detí na celom svete prichádza do kontaktu s násilím. Aj keď je málokedy jasne označené ako násilie práve preto, že je tak bežné. Následky však nie sú vôbec zanedbateľné, majú dosah aj na nasledujúce generácie. Týrané či zanedbávané deti majú často spomalený vývoj, ťažkosti s učením, nízke sebavedomie, trpia depresiami, ktoré môžu v najhoršom prípade viesť k riskantnému správaniu a sebapoškodzovaniu. Deti vyrastajúce v násilnom prostredí majú tendenciu preberať rovnaké vzorce násilného správania voči svojim vlastným partnerom a deťom. Popri tragickom dopade na jednotlivcov a rodiny máva násilie páchané na deťoch vážne ekonomické, fyzické a sociálne následky. K násiliu, ktorému sú často deti vystavené, patria aj všetky formy šikany a to od kohokoľvek.  Mnohé deti po celom svete sú vystavované násiliu, či už v školách, na uliciach, ale aj v domácom prostredí. Domov, ktorý by im mal prinášať útočisko, v deťoch často vyvoláva strach a obavy. Deti sa pred násilím nedokážu brániť. Násilie na deťoch je obzvlášť kruté, žiaľ, nie zriedkavé. Odhaliť ho a chrániť pred ním deti, nie je jednoduché. Táto úloha je o to dôležitejšia. Z týraných a šikanovaných detí vyrastajú nevyrovnaní dospelí.

 

Každý rok v novembri na týranie detí upozorňuje projekt Bubnovačka, čo je symbolické bubnovanie v školách, aby bolo deti počuť. Hlas detí je dôležitý. Najmä v čase izolácie, keď ľudia trávia viac času zatvorení vo svojich domácnostiach, pribúdajú prípady domáceho násilia. Na druhej strane je väčšia šanca, aby bolo toto násilie odhalené.

 

November je spojený s právami dieťaťa:
 

  • 18. november je od roku 2015 Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním,
  • 19. november je Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí,
  • 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa.

Je len na nás, aby sme boli všímaví a všímali si, čo sa okolo nás deje. Nech deti žijú svoje detstvo plné lásky a porozumenia, nech je všetko zlo, páchané na deťoch odhalené a potrestané.

Tieto, ale aj ďalšie informácie a fakty si mohli žiaci vypočuť v rozhlasovej relácii, ktorú pripravila koordinátorka prevencie drogových závislostí, Mgr. Iveta Dzuričková. Po odvysielaní rozoberali pedagógovia uvedenú problematiku so žiakmi, kde mohli žiaci dávať otázky, týkajúce sa násilia páchaného na deťoch a učitelia im čo najvhodnejším spôsobom odpovedali. Zároveň ich ubezpečili, že v prípade, že niečo podobné zažívajú, alebo vedia o niekom s týmto problémom, je potrebné to oznámiť osobe, ktorej dôverujú, resp. zavolajú na niektorú z detských liniek dôvery. Iba tak sa zamedzí týraniu tých najzraniteľnejších.

Autorka príspevku: Mgr. Iveta Dzuričková

Aktuality

booked.net

Školský bulletin