Prezeraný školský rok: Optimalizované pre MS IE

 

1. december 2020

 

Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť vedomosti v širokej verejnosti o tejto zákernej chorobe, jej šírení a spôsoboch prenosu. Hlavným cieľom je prevencia.

Červené stužky sú symbolom a  zároveň názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2020“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

Naša škola sa tak, ako po iné roky, zapojila do kampane Červené stužky. 1. decembra 2020 dostal každý zamestnanec školy symbolickú červenú stužku, čím sme spoločne prejavili solidaritu s osobami, ktoré infekciou  HIV alebo ochorením AIDS trpia.

Dňa 2. decembra 2020 sme sa tejto tematike venovali prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú pripravila koordinátorka protidrogovej prevencie - Mgr. Iveta Dzuričková. V nej odzneli informácie o histórii objavenia vírusu HIV  v roku 1981, o prejavoch ochorenia AIDS, o možných spôsoboch prenosu, ale aj o veľmi dôležitej prevencii voči tomuto nebezpečnému ochoreniu. Žiaci sa dozvedeli aj o rôznych svetových osobnostiach, ktoré bojujú s vírusom HIV, ale aj o tých, ktorí podľahli zákernému ochoreniu AIDS.

Veríme, že akákoľvek forma osvety a prevencie sú základom pri rozumnom prístupe k svojmu zdraviu a k zdravému životnému štýlu každého človeka.Autorka príspevku: Mgr. Iveta Dzuričková

Aktuality

booked.net

Školský bulletin